Back to All Events

Ras & Idantite: Divizyon nan Dyaspora a

Ekriven yo pwal prezante relasyon difisil ki egziste ant imigran ki soti nan Karayib la avèk Nwa Ameriken ki nan Sid Lalorid: de (2) gwoup ki fè fas a menm defi sosyal e ki souvan sou anpil presyon pou yo defini idantite yo antanke moun nwa. Otè yo pral diskite enpòtans primòdyal solidarite, pou zafè “nou menm” kont “yo menm” nan kaba. 

* Yon prezantasyon an kreyòl ak entèpretasyon similtane nan lang angle


Race & Identity: The Diaspora Divide

This panel will offer insight on the strained relationship between Caribbean Americans and African Americans in South Florida as both groups face similar social challenges and are often pressured to redefine their black identities. Authors will discuss the urgency of solidarity, so that the space between “us” and “them” might finally collapse. 

*A presentation in Creole with simultaneous interpretation in English

Later Event: May 28
Seremoni Vodou