Back to All Events

Literati Natif Nataf

Anivince Jean-Baptiste ak Pierre-Michel Chéry pral debat sou literati modèn an kreyòl, e rezon ki fè se kreyòl anpil ekriven chwazi pou ekri sou lakilti, istwa, refòm sosyal, idantite, ak tout richès pèp ayisyen. Otè yo pral pale tou sou divèsite ki genyen nan tèks literè an kreyòl, e jefò ekriven yo ap fè pou pote flanm lang kreyòl la byen wo. 

* Yon prezantasyon an kreyòl ak entèpretasyon similtane nan lang angle


Literati Natif Nataf

This panel will examine modern Haitian Creole literature, and explore why Haitian Creole is the language of choice for many writers who engage the personal negotiations of culture, history, social reform, identity, and art. The panel will also address the diversity of literary texts in Haitian Creole, and writers’ on-going efforts to reach broader audiences. 

*A presentation in Creole with simultaneous interpretation in English